Paypal注册与认证

  一、打开www.paypal.com如下图所示:

 

 

二、选择账户类型,如下图所示:

 

 

三、填写注册信息,包括注册邮箱,地址,信用卡信息,如下图所示:

 

 

四、完成填写注册信息之后,就完成注册Paypal

 

 

 

五. 注册的时候没有完成信用卡信息,则后续需补充认证(完整填写后注册的不需要)

 

Step 1 邮箱(如何验证了系统会打勾)

 

 

 

Step 2、连接银行卡信息(信用卡账单地址和信用卡信息要一致)

 

 

 

Step 3、点击Confirm Phone,补充完成个人信息的填写